Väikseim tarbijakrediidi

Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.

Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid.. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Väikseim tarbijakrediidi. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Laenud Kingissepas, raha võla hädasti kaarti, online taotluse. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e.

Tarbijakrediit | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. andmed maksevõime kohta; i. aastal nõuab seda kohtu kaudu sisse selle laenu mitmed aastad tagasi üleostnud teine firma. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Laenud töötutele Perm.

Kui pank ütleb "ei" | Finora Capital

. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist.

MIS ON TARBIJAKREDIIT JA MIKS EESTIS SEDA KARDETAKSE.

. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d

Märkused