Tingimused hüpoteegid

Te ei tohi seda sisu ilma isiku või organisatsiooni loata või muul seadusega keelatud moel kasutada. Media Investments & Holding kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Media Investments & Holdingu õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Media Investments & Holdingu õigustatud huvi üles. Luba teie sisu kasutamiseksMeie teatud teenused võimaldavad teil oma sisu üles laadida, edastada, talletada, saata, vastu võtta või jagada. Raha laenu kuni 1500000 eurot. Media Investments & Holding on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. Arve väljastame elektronposti teel Teie poolt antud aadressile. Media Investments & Holdingu seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid. Arve tasumisel märkige selgitusse arvenumber ning lapse nimi, kelle eest laagritasu tasutakse. Turvalisus Media Investments & Holding võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Media Investments & Holding ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Media Investments & Holdingule edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil. Organisatsiooni nimel meie teenuste kasutamiseks:organisatsiooni volitatud esindaja peab tingimustega nõustuma;teie organisatsiooni administraator võib teile Google'i konto määrata.

Kui te ei nõustu uute tingimustega, tuleb teil oma sisu eemaldada ja teenuste kasutamine katkestada.  Palun anna kindlasti teada laagri korraldajale, kui lapsel esineb muid omadusi, millest kasvatajad peaksid teadlikud olema. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Media Investments & Holdingu õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid. Kui tegutseme väärkasutuse teate alusel, järgime õiglast protseduuri, mida on kirjeldatud jaotises. NB! Soovitame laagrilised puukide vastu vaktsineerida. Kui vanem/hooldaja ei pea seda vajalikuks, võtab ta vastutuse antud küsimuses enda peale. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Media Investments & Holding kas: küsida mõistlikku tasu; või keelduda taotletud meetmete võtmisest. Administraator võib nõuda, et järgiksite lisareegleid, samuti saab ta võib-olla teie Google'i kontole juurde pääseda või selle keelata.Teenusega seotud kommunikatsioonSelleks et teile teenuseid pakkuda, saadame teile mõnikord teenuseteatisi ja muud teavet. Tingimused hüpoteegid. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi teenuse pakkumiseks; järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Üldiselt anname teile loa kasutada meie teenuseid, kui nõustute järgmiste tingimustega, mis kajastavad. Näiteks investeerime tehisintellekti, mis kasutab masinõppetehnoloogiat, et tuvastada ja blokeerida rämpsposti ning pahavara. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Media Investments & Holdingut oma Isikuandmete muutumisest. Võite kasutada Google'i sisu nendes tingimustes ja teenusepõhistes lisatingimustes lubatud moel, ent kogu meie sisu intellektuaalomandi õigused jäävad meile. Media Investments & Holdingu poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Soovime, et neid tingimusi oleks lihtne mõista, mistõttu kasutasime meie teenustest pärit näiteid. Media Investments & Holdingul on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist. Samuti soovitame teil regulaarselt kasutada turvalisuse kontrolli.Google'i teenuste kasutamine organisatsiooni nimelMeie teenuseid kasutavad paljud organisatsioonid, näiteks ettevõtted, mittetulundusühingud ja koolid. Näiteks võime Google'i rakenduse reklaamimiseks tsiteerida teie kirjutatud arvustust. Hilisemal teavitamisel broneeringutasu ei tagastata. Samuti soovime selle abil pakkuda teile uuenduslikke funktsioone, nagu samaaegsed tõlked. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu. Laagrikoha maksumust ei arvestata koolituskuludena tulude deklareerimisel. Kui märkate, et teised ei järgi reegleid, võimaldavad paljud meie teenused teil väärkasutusest teada anda. Nende tingimuste eesmärk ei ole neid õigusi piirata.Need tingimused kirjeldavad teie suhet Google'iga. Seetõttu aitavad need teenusetingimused määratleda teie ja Google'i vahelist suhet, kui kasutate meie teenuseid.. Raha tagasisaamiseks on lapsevanemal vajalik esitada avaldus. Kui Te ei nõustu Media Investments & Holdingu Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest. Mõnikord hõlmab avatud lähtekoodi litsents sätteid, mis alistavad selgesõnaliselt osad neist tingimustest, seega lugege kindlasti neid litsentse.Te ei tohi meie teenuste ega tarkvara ühtki osa kopeerida, muuta, levitada, müüa ega rentida. Teiste inimeste ja organisatsioonide sisus väljendatud vaated kuuluvad neile ega pruugi kajastada Google'i vaateid.Tarkvara Google'i teenustesMeie teatud teenused hõlmavad allalaaditavat tarkvara. Sel juhul teavitab Media Investments & Holding Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra. Käesolevad tingimused ei piira ega takista neid õigusi. Kasutajale Media Investments & Holdingu ning Media Investments & Holdingu partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Media Investments & Holdingu poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Käesolevad Põhimõtted ei käi Media Investments & Holdingu väljaannetes avaldatud artiklites sisalduvate isikuandmete kohta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Kui Media Investments & Holding ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse. Media Investments & Holding töötleb neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel ning kuigi andmesubjektidel on ka neis olukordades õigus isikuandmete kaitsele, ei ole käesolevad Põhimõtted koostatud seda silmas pidades. Ärge eemaldage, varjake ega muutke meie brändingut, logosid ega õigusalast teavet. REGISTREERUMINE TOOLSE NOORTELAAGRITESSE Laagrisse registreerimine toimub kodulehe registreerimisblanketi alusel. On kaks erandit.Kui olete oma sisu enne eemaldamist juba teistega jaganud. Täpsema informatsiooni saamiseks Media Investments & Holdingu poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Media Investments & Holdingu küpsiste kasutamise tingimusi. Teil ei ole kohustust meie teenustesse sisu lisada ning saate ise valida, millist sisu lisada soovite. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks. Näiteks võib Maps teile meelde tuletada, et hakkaksite minema koosolekule, mis on märgitud teie Google'i kalendrisse.Google'i teenuste täiustamineArendame pidevalt uusi tehnoloogiaid ja funktsioone, et oma teenuseid parandada. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu. Kui olete edastanud noortelaagrisse registreerimiseks kõik vajalikud andmed, siis väljastame teile ühe nädala jooksul alates broneeringu tegemisest arve. Media Investments & Holding edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: Postiteenuse osutajale tellimuste ja reklaammaterjalide kohaletoimetamiseks. Kasutaja võib igal ajal esitada Media Investments & Holdingule turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Näiteks kui olete tarbija, on teie jaoks ka edaspidi saadaval kõik juriidilised õigused, mis tulenevad tarbijatele kohalduvast õigusest.Rakendame oma teenuste pakkumisel asjakohaseid oskusi ja hoolt. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Media Investments & Holding sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid. Raha ei maksta tagasi, kui laps saadetakse koju seoses laagrieeskirjade rikkumisega või juhul, kui lapsevanem soovib lapse mingil põhjusel enne laagrivahetuse lõppemist lapse ise ära viia. Näiteks kuuluvad teie loomingu, näiteks kirjutatud arvustuste intellektuaalomandi õigused teile. Isikuandmete säilitamine Media Investments & Holding säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Media Investments & Holdingu õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud. Teil võib ka olla õigus jagada kellegi teise loomingut, kui nad on teile selleks loa andnud.Kui teie intellektuaalomandi õigused piiravad teie sisu kasutamist, vajame teie luba. Kui otsustate sisu üles laadida või jagada, veenduge, et teil oleks selleks vajalikud õigused ja sisu järgiks seadusi.Teie sisu kuulub ka edaspidi teile, mis tähendab, et säilitate kõik oma sisuga seotud intellektuaalomandi õigused. Media Investments & Holding ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest. Selle teabe jaoks ei ole litsentsi vaja, kuna seda peetakse üldteada faktiks, mis on kõigi jaoks tasuta saadaval.teie esitatav tagasiside, näiteks soovitused teenuste täiustamiseks. Tingimuste alusel ei teki juriidilisi õigusi teistele inimestele ega organisatsioonidele, isegi kui selline suhe, mis põhineb nendel tingimustel, toob teistele kasu

Märkused