Tarbijakrediidi all väikseim protsent

Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Laenud kuni 10000 eurot, Eesti. Kui võtta laen Max.Credit online. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus.

Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. andmed maksevõime kohta; i. Kõik laenud pangakontole Saranskis. Tarbijakrediidi all väikseim protsent. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Tarbijakrediidi all väikseim protsent.. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Laenud kuni 15000 eurot tomskisse-võibolla. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee

Märkused