Saada riigiabi ümberkorraldamine hüpoteegid 2016

Euroopa Komisjoni reeglid riigiabi andmiseks on ranged ja jäigad, kõik abi andvad asutused, nagu EAS, KredEx, MES jt peavad neist kinni pidama, et mitte EL-i reeglite vastu eksida. Toetuse saaja peaks teavitama omakorda kasusaajaid sellest, et projektis osalemine tähendab talle vähese tähtsusega abi saamist. Ühisprojektide puhul teavitab EAS oma otsuses toetuse saajat, et antav toetus on vähese tähtsusega abi kasusaajate jaoks. Vähese tähtsusega abi võib ettevõte saada ka osaledes õppereisidel, konverentsidel, koolitustel  või seminaridel, mida korraldab ja mille kulusid katab EAS. Seetõttu on ühise konkurentsipoliitika tagamiseks kehtestatud EL tasandil ühtsed reeglid ja põhimõtted, et liikmesriigid annaksid ühtsetel alustel riigiabi ja tagaksid väiksema konkurentsimoonutuse nii siseriiklikul kui EL-i tasandil. Kõigi abi andjate poolt ettevõtjale antud VTA ja ka muu riigiabi kohta saab infot Rahandusministeeriumi riigiabi- ja vähese tähtsusega abi registrist, kuhu on võimalik päringut teha aadressilt http://www.fin.ee/riigiabi. Lõppenud projektide puhul, kus väljamakseid enam ei toimu, läheb arvesse tegelikult välja makstud toetuse summa. Konkurentsipoliitika eesmärk on tagada toimiv ja efektiivne konkurents ning seetõttu on konkurentsireeglite eesmärk kõrvaldada konkurentsipiirangud. Ehk kui projekt viidi tegelikult ellu väiksemas mahus võrreldes rahastamisotsusega ning osa projekti eelarvest jäeti kasutamata, siis läheb arvesse tegelikult kasutatud toetus. Kasusaaja võib vajadusel saada temale eraldatud VTA summa kohta infot EAS-lt. Täpsemalt saab riigiabist lugeda riigiabi käsiraamatust, mis on kättesaadav Rahandusministeeriumi koduleheküljelt http://www.fin.ee/riigiabi. Tagamaks seda, et keelust kinni peetaks ning erandeid rakendatakse ühtlastel alustel kogu EL-s, on Euroopa Komisjon pandud vastutama selle eest, et antav riigiabi oleks kooskõlas EL-i reeglitega. Muudeks alusteks on valitseva mõju tekkimine läbi lepinguliste suhete ja kokkulepete.

Nordica 30-miljonilise riigiabi luba võib jääda ka.

. Samas aga on teatud juhtudel riigi taoline sekkumine õigustatud kui saadav kasu kaalub üles konkurentsimoonutusest tingitud kahjud.

Madis Müller: kuhu tõmmata riigiabi punane joon?

. Aga koos lisaklausliga, et meetmeid, mis on lõppenud või käigus, ei peaks poole pealt muutma. Kui Leedu puhul nii arvati, et nii on võimalik, siis on see võimalik ka Eesti puhul." Ametlikku seisukohta pole MKM veel rahandusministeeriumi poole teele pannud, kuid see vormistatakse peagi ära. Ettevõtted saavad vajadusel  infot EASist saadud vähese tähtsusega abi kohta EASi infokeskusest aadressil [email protected] Need ettevõtjad aga kes saavad avaliku sektori vahenditest toetusi, saavutavad sellega eelise oma konkurentide ees. Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antav vähese tähtsusega abi. "Meie näeme pigem nii, et tegemist on juriidilis-tehnilise küsimusega. "Neid taotlusi on pigem kümnetes, mitte sadades meie puhul. Vähese tähtsusega abi on seega üks erandeid, mille alusel võib riigiabi tunnustele vastavat toetust ettevõtjatele anda. Otsustavaks teguriks on siinkohal potentsiaalne konkurentsi moonutamine, mitte asjaolu, et tegelikkuses avalduvad moonutamise tagajärjed üksnes kõnealuses liikmesriigis. Kui komisjon on sellise hinnangu andnud, siis üldiselt ei saa Euroopa Komisjonis teha nii, et ühel liikmesriigil on ühed reeglid, teisel teised. Nüüd aga on selgunud, et reegel ei pruugigi nii jäik olla.Nimelt jõudis rahandusministeeriumi kaudu EAS-ini Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi üksuse juhi K. Juhul kui abi vastab kõigile neljale tingimusele, on tegemist riigiabiga. Ühisprojektide puhul, mille raames saab kasu rohkem ettevõtjaid, arvestatakse summat järgmiselt: kui projekti kasusaajad on taotluse esitamise hetkel teada, siis jaotab EAS peale rahastamisotsuse tegemist VTA summa kõigi kasusaajate vahel.

Riigiabi | Rahandusministeerium

. detsembri seisuga raskusi, aga seisavad seni EAS-is ministeeriumi seisukoha ootel."Taotluste menetlus on peatunud, ootame tõlgendust meist mittesõltuvatel põhjustel.

Riigiabi - EAS

. Saada riigiabi ümberkorraldamine hüpoteegid 2016. Abi saaja vastutab äriregistri andmete korrektsuse eest. Loodame lähipäevil, nädala jooksul vastuse saada," ütles Harjo. Selleks aga, et ühisturg saaks toimida efektiivselt ja ilma piiranguteta, peab kõikides liikmesriikides kehtima muuhulgas ka sarnane konkurentsipoliitika.

juunil, sestpeale pandi rangematele riibiabi tingimustele mitte vastavate taotluste menetlemine seisma."Meil on teatud hulk taotlusi ootel, oleme oodanud ministeeriumi tõlgendusi," ütleb Harjo. EAS-i poolt korraldatud koolituste, seminaride raames, kus ei toimu toetuse taotlemist otseselt kasusaaja poolt, tuleb abi andmise hetkeks lugeda üritusel osalejate nimekirja kinnitamist EAS-i poolt. Laenu äri kinnisvara soetamiseks On Seniit. Sellest tulenevalt Euroopa Liidu asutamisleping põhimõtteliselt keelab riigiabi andmise, välja arvatud juhul kui see on põhjendatud üldise majandusarengu tagamisega. Võrdne kohtlemine võiks olla," leiab Lubi.Ta selgitab, et reeglite pehmenemine ei puudutaks taotlusi tagantjärele, vaid neid võetaks arvesse vaid uute taotlusvoorude puhul. Kui projekt viiakse ellu väiksemas mahus või projekti lõpuks selgub teistsugune abisummade jaotus kasusaajate vahel, siis muudab EAS projekti lõpus summasid vastavalt tegelikkusele. Juhul, kui selgub, et äriregistris olev info oli ebakorrektne või abi saaja ei ole esitanud EASile infot muudel alustel kontserni kuulumise kohta ning sellest tulenevalt on abi saajale antud ebaseaduslikku abi, on abi saaja kohustatud saadud abi tagasi maksma

Märkused