Rahuldamise toetuste hüvitamise kulud tasuda intressi laenu

Toetuse saaja kohustub pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu esitama e-toetuse keskkonnas projekti vahearuande,  kus fikseerib tehtud tegevused, kulud ja soetatud varad.

Toetuste ajakava | PRIA

. Vahearuande esitamisega seonduvates küsimustes palume ühendust võtta Maakondlikus Arenduskeskuses arengunõustamisi läbi viinud spetsialistiga. Toetust saab välja võtta tasudes arved eelnevalt täielikult või omafinantseeringu ulatuses. Tulemuste hindamine.  RTK viib läbi meetmete mõju hindamist uuringu või järelaruannete küsimise teel. Projekti lõppedes esitab toetuse saaja RTK-ile läbi e-toetuse keskkonna lõpparuande, täpne kuupäev on fikseeritud taotluse rahuldamise otsuses. http://www.rmp.ee/raamatupidamine/rtj/.. Toetuse väljamaksmine Toetuse väljamaksmise eelduseks on maksetaotluse esitamine koos korrektsete kulu- ja maksedokumentidega. Rahuldamise otsuses on kirjas konkreetsed tähtajad, millal arengunõustamine peab olema läbitud. Toetuse saajal on kohustus läbida arengunõustamine vähemalt kord poolaastas. Esimene arengunõustamine toimub kuue kuu jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi algust. Rahuldamise toetuste hüvitamise kulud tasuda intressi laenu. Vahearuande esitamise täpne tähtaeg on toodud taotluse rahuldamise otsuses.

Oluline on siinkohal mõista, et nii ettevõtja kui Maakondliku Arenduskeskuse spetsialisti eesmärk on üks – käivitada toimiv ettevõte ning teha seda kooskõlas kehtestatud tingimustega. Rahuldamise toetuste hüvitamise kulud tasuda intressi laenu. Maakondlikes Arenduskeskustes oodatakse arengunõustamisele, et pakkuda ettevõttele igakülgset abi seatud eesmärkide saavutamisel ning eraldatud toetuse sihipärasel kasutamisel.

Starditoetus | Riigi Tugiteenuste Keskus

. Laenu kalkulaator panga Taassünd. Dokumendid palun arhiveerige viisil, mis tagab nende säilimise määruses nõutud tähtajani. Menetlusaeg võib pikeneda, kui maksetaotlus vajab korrigeerimist või lisainfo esitamist. Toetuse saaja esitab arengunõustamistel käies Maakondliku Arenduskeskuse spetsialistile bilansi ja kasumiaruande eelneva kvartali seisuga. Kui teie ettevõte on sattunud uuringu valimisse ja olete saanud ankeedi vastamiseks, oleme tänulikud koostöö ja tagasiside eest. Hindamise tulemuste alusel saab RTK tulevikus paremini vastata ettevõtete ootustele ja arendada tegevusi efektiivsemaks.

Toetused mälestistele | Muinsuskaitseamet

. Sularahas arveldamine ei ole aktsepteeritav, kõik toetusega seotud kulud peavad olema tasutud ettevõtte arveldusarvelt. Arengunõustamine abikõlblikkuse perioodil Pärast starditoetuse taotluse rahuldamise otsust asub ettevõtja oma äriplaani ellu viima. Kasutatud seadme ostmisel on vajalik esitada kasutatud seadme deklaratsioon. Arve peab olema koostatud abikõlbliku projekti perioodi jooksul, samuti peab kaup või teenus peab olema kätte saadud abikõlbliku projekti perioodi jooksul. Kogu abikõlbulikkuse perioodi jooksul toimub vähemalt neli arengunõustamist, ent neid võib vajadusel olla ka rohkem

Märkused