Laenud seadmed Absoluut Panga Krasnodar

Reiside ja sõitjate arv regulaarreisidel liinide kaupa. Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete täitmise kuuaruanded, aastaaruanded, tulude ja kulude koondaruanded, bilansid. Majutatud Eesti elanike ja väliskülastajate arv ja ööbimiste arv reisi eesmärgi järgi: puhkusereis, tööreis, sellest osavõtt konverentsist, muu. Äriregistrist ettevõtete majandusaasta aruannete andmed. Trammide ja trollibusside inventaarne arv, sh liigendiga/kaksikud. * v.a juhuvedu Busside keskmine nimestikuline arv. Kauba lähetamine ELi Eesti kroonides. Saabunud ja lahkunud sõitjate ning otsetransiitsõitjate arv siseriiklikel ja rahvusvahelistel ärilendudel. Maksu- ja Tolliametilt koondandmed kindlustusettevõtete kohta: erisoodustused – elukindlustusandjad, kahjukindlustusandjad, muud. Materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute müük kokku. Müüdud parkimata ja pargitud karusnahku, nende maksumus. Elektrienergia kulu aastas, sh sõitjateveole. Lõpetamata toodangu varude muutus. Konstantide kasutamine valemites Konstant on väärtus, mida ei arvutata – see jääb alati samaks. Jahipiirkonna territooriumil hukkunud ulukid. Laenud seadmed Absoluut Panga Krasnodar. Kirje number aruandevormil. Transporditeenuste müük, sh rahvusvahelisel veol ja riigisisesel veol, välismaal müüdud teenused: kaubavedu; sõitjatevedu, sh liiniveol; pagasivedu; postivedu; muud vedudega seotud teenused, sh kaupade müük laevakauplustes. Töötajate keskmine arv aastas soo järgi. Tööga hõivatud isikute arv, sh trammi- ja trolliveeremijuhid. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel. Visio veebirakendus see lahtrites Valemite abil. Laenud seadmed Absoluut Panga Krasnodar. Immateriaalse põhivara muutused aasta jooksul, sh ostud ja parendused; kapitaliseeritud laenukulutused, ümberklassifitseerimised ettemaksetest. Laenud ettevõtluse arendamise Alfa-Panga Orenburg. Ehitustööde maksumus ehitusplatsi otsekuludes aruandekuule eelnenud kuul. Muud ärikulud, sh kahjum põhivara müügist. Avaliku sektori sihtasutuste majandusaasta aruanded. Jaotustorustiku pikkus, sellest A-kategooria torustik, B-kategooria torustik, C-kategooria torustik, D-kategooria torustik. Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandus- ettevõtete majandus- näitajad : kogus, maksumus. Põldude lupjamine: lubjatud põldude pind ja kasutatud lubiaine kogus. Hõivatute kvartali keskmine arv.

Laen ettevõtte omanikule -

. Välismaalt saabunud ja välismaale lähetatud laevade arv ja kogumahutavus, sh lastiga, laeva lipuriigi järgi: Eesti, Soome, Rootsi, Saksamaa, Venemaa, muud. Kinnisvarainvesteeringud liigiti: maa; ehitised. Aasta kohta lisaks Rahvusvahelise ja transiitkaubaveo kogus ja veosekäive peale- ja mahalaadimise riigiti. Piima, liha ja munade majapidamisesisene ressurss ja kasutamine: varu aasta algul; tootmine; muu sissetulek; väljaminek: müük, kasutamine söödaks, kasutamine toiduks, töötlemiseks, muu väljaminek, kadu; varu aasta lõpul. Edasimüügi eesmärgil ostetud teenused. Töötatud tundide arv; tasu tegelikult töötatud aja eest; tasu mittetöötatud aja eest; tööandja hüvitis haigestumise, tööõnnetuse ja kutsehaiguse puhul; töötajatele väljamakstav tasu. Lennuliiklus, sh siseriiklikel ja rahvusvahelistel lendudel: lennuoperatsioone, sh ärilennuliinidel, õppelendudel, muudel lendudel; lennuliine, regulaarlende nädalas. Kulud kokku, sh arendus- ja uurimiskulud. Omakapital kokku, sh aktsia- või osakapital. Metsa istutamisel kasutatud istutusmaterjal maakondade ja puuliikide kaupa. Edasimüügi eesmärgil ostetud kinnisvara. Tööga hõivatud isikute kvartali keskmine arv; töötatud tunnid. O. Omal jõul Eestis tehtud ehitustööde maksumus ehitise tüübi järgi Eluhooned: ühe- ja kahepereelamud; ridaelamud; muud mitmepereelamud; hoolekandeasutuste hooned ja ühiselamud; eluhooned kokku, sh uusehitus, rekonstrueerimine ja hooldusremont. Varud aruandekvartali algul ja lõpul liigiti: tooraine ja materjal, lõpetamata toodang, valmistoodang, ostetud kaubad müügiks, ettemaksed tarnijatele. Raudteevagunite ja tsisternide tühjendamine ja laadimine sadamas: vagunid ja tsisternid kokku; vagunites ja tsisternides veetud kaup kokku, sh teravili, kivisüsi, naftasaadused. Laenud, haridus-Lähme!. Ost mitteresidentidelt kokku, sh Euroopa Liidu riikidest. Õhusõidukite register Õhusõidukite arv mudeli järgi. Lühiajalised kohustused kokku: võlakohustused, sh Eesti mittefinantsettevõtetelt; võlakirjad; muud lühiajalised kohustused. Töötajate arv kuu lõpul kuude kaupa. Muud tehnilised tulud netona edasikindlustusest. Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine Toodetud elektrienergiat, sh hüdroenergiat, tuuleenergiat; elektrienergia müük koguselises ja rahalises arvestuses, sh Eesti Energiale ja teistele edasimüüjatele. Muud tulud, sh saadud trahvid ja viivised, kasum põhivara likvideerimisest, kasum valuutakursi muutustest. Müüdud kokku koguselises ja rahalises arvestuses, sh hulgimüük vahendajatele; lõpptarbimine, sh majandusharude kaupa; kodutarbijatele. Näitajate nimekiri võib veel täpsustuda vastavalt kokkuleppe saavutamisele Eurostatiga vähemoluliste näitajate uuringust kõrvale jätmise kohta. Täistööajale taandatud töötajate keskmine arv.

Vabariigi Valitsus korraldus algtekst-terviktekst statistika.

. Aasta keskmine tööga hõivatud isikute arv; aasta keskmine töötajate arv; sh osatööajatöötajate arv; töötatud tundide arv. Majutusmaht: lahtioleku päevade arv, majutusruumide arv, voodikohtade arv, laagri- ja haagissuvilaplatside kohtade arv, müüdud tubaööpäevade arv. Seemnete varumine ja kasutamine. Arendus- ja uurimistegevusega hõivatud isikute aasta keskmine arv. Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kvartali- ja aastaaruanded, riikliku sotsiaalkindlustuse kvartaliaruanne. Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid, sh Eestis, välismaale, välismaalt, transiit: sõiduautod, bussid, veoautod ja haagised, muud sõidukid. Kohustused ja omakapital kokku. Laagri- ja haagissuvilaplatside iseloomustus: laagriplatside ja kohtade arv, haagissuvilaplatside ja kohtade arv. Maksed tööjõuvarustusettevõtetele. Immateriaalne põhivara liigiti: firmaväärtus; arenguväljaminekud; arvutitarkvara; kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid; meelelahutuslikud, kirjanduslikud ja kunstilised algupärandid; muu immateriaalne põhivara; lõpetamata projektid ja ettemaksed. Sõitjatevedu Eesti laevadega ja välisriikide laevadega: sõitjate arv ja sõitjakäive, sh Eestis. Elektrienergia müük Import koguselises ja rahalises arvestuses, sh riigiti. Ostetud, müüdud, rendile võetud ja antud maade pindala ja maksumus, sellest põllumajandusmaad. Töötajate keskmine arv, taandatud täistööajale. Ulukifarmide arv, põhikarja suurus. Investeerimislepingute finantskohustuste väärtuse muutus, kindlustuslepingute finantskohustuste väärtuse muutus. Väikelaevad ja jetid aasta lõpul, sh vanuse järgi ja aasta jooksul esmaselt registreeritud, sh uued. Majapidamises ja mujal teenustööna toodetud piimatooted, selleks toorainena kasutatud naturaalpiima kogus, müüdud koguselises ja rahalises arvestuses, teistele teenustööna valmistatud piimatooted. Elektrienergia ja soojuse toodang: toodetud, sh koostootmisega; elektrivõrku väljastatud kogus; elektrijaama omatarve; kadu elektrijaamas. Ettevõttesisese arendus- ja uurimistegevuse kulud tootegrupiti. Intressitulu, sh väärtpaberitelt, hoiustelt.

Kütuse tarbimine elektrienergia ja soojuse tootmiseks kütuseliigiti, sh koostootmisega. Töötajate arv kokku: täistööajaga ja osalise tööajaga töötajate arv aruandekuu lõpul, sh lapsehoolduspuhkusel viibivad töötajad. Materjal, ostetud tooted ja teenused. Aasta keskmine tööga hõivatud isikute arv.

algsed seadmed - English translation – Linguee

. Eesti Panga finantssektori statistilised andmed. Kaubavedu maanteedel Veoauto registreerimismärk, täismass, kandevõime, väljalaskeaasta.. Valmistoodangu varude muutus. Ehitustööd Eestis ja välisriikides, sh uute hoonete ehitamine ning remondi- ja rekonstrueerimistööd, uute rajatiste ehitamine ning remondi- ja rekonstrueerimistööd. Majutusruumide iseloomustus: suurus, aastaringne, hooajaline. Materjal, ostetud tooted ja pooltooted. Tarbitud elektrienergia kogus maakonniti, sh ettevõtted, asutused; kodutarbijad. Teised võrgud : püsiliinide arv, teleksi kliendiliinide arv. Metsamaa pindala kokku, puistute pindala, üldvarud, keskmine hektarivaru ja varu juurdekasv aastas enamuspuuliikide kaupa.

(Page 2) - EAS

. Töötajate arv aasta lõpul. Elektrijaama liik: koostootmisjaam, hüdroelektrijaam, tuuleelektrijaam. Teadlased ja insenerid vanuse ja soo järgi. Aasta kohta Ekspluatatsioonis oleva ühesuunalise tee või liini kogupikkus, sh sõitjateveo teed või liinid. Tarbimine kütuse- või määrdeaine liigiti otstarbe järgi: elektrienergia tootmiseks, soojuse tootmiseks, muundamiseks teisteks kütuseliikideks, tooraineks, veonduses, sh maanteetranspordis. Soojusenergia tootmine, sh mõõdetud arvestiga; ost koguselises ja rahalises arvestuses; tarbimine oma ettevõttes, müük koguselises ja rahalises arvestuses, sh edasimüüjatele, lõpptarbimiseks ettevõtetele ja asutustele, kodutarbijatele; kaod soojusvõrgus. Rajatised: torujuhtmed, side- ja elektriliinid; heitvee- ja jäätmekäitlusrajatised; transpordirajatised; muud rajatised; rajatised kokku, sh uusehitus, rekonstrueerimine ja hooldusremont, sellest transpordirajatiste rekonstrueerimine ja hooldusremont. Tootmine koguselises ja toodangu müük koguselises ja rahalises arvestuses. T&Aga seotud töötajad ametikoha, hariduse ja soo järgi. Finantsinspektsioonilt koondandmed kindlustusettevõtete kohta: saadud järelevalve tasud järelevalve subjektidelt, määratud ja saadud trahvide summad, väljastatud tegevusload ja nende eest saadud summad – elukindlustusandjad, kahjukindlustusandjad, muud. Välismaale veetava kauba lastimine. Tööjõud põllumajanduslikes majapidamistes: töö eest palka saav tööjõud; töö eest palka mittesaav tööjõud. Töötajad, kes ei tööta või töötavad ajutiselt osalise tööajaga tööandja algatusel aruandekuu lõpul. P. Omal jõul tehtud ehitustööde maksumus maakonniti Omal jõul tehtud ehitustööde maksumus maakonniti. Avaldis või sellest tulenev väärtus ei ole konstant. Kvartali kohta Kasumiaruanne. Tarbekaupade ja tasuliste teenuste hinnad piirkondadele iseloomulikes müügikohtades. Kuu kohta Sõitjatevedu Eestis ja rahvusvahelisel veol: sõitjate arv, sõitjakäive, reisi keskmine pikkus. Valitsemis- sektori rahandus Riigieelarve täitmise kuu-, kvartali- ja aastaaruanne eelarve klassifikaatorite järgi. Maksu- ja Tolliameti andmed kütuse lõppjääkide kohta kuu lõpul tolli- ja aktsiisiladudes ning vabatsoonis KN kaubakoodide järgi. Finantskulud, sh intressikulu. Muud tehnilised kulud netona edasikindlustusest, sh kohustuslik eraldis Eesti Liikluskindlustuse Fondile. Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonnalt andmed põllumajanduslike majapidamiste valdajate aadresside ja info surnud põllumajanduslike majapidamiste valdajate kohta, isikukoodide täpsustamine. Varud kütuse- või määrdeaine liigiti aasta algul ja lõpul; sissetulek, sh toodetud, ostetud koguselises ja rahalises arvestuses; väljaminek, sh tarbitud oma ettevõttes, müüdud koguselises ja rahalises arvestuses, sh kodutarbijatele; kadu. Teadlased ja insenerid teadusvaldkonna ja soo järgi, sh doktorid ja magistrid. Kauba saabumine EList Eesti kroonides. Tööstus-, energeetika- ja veevarustus- ettevõtete majandus- tegevus Müügitulu, sh tööstustoodangu ja -teenuste müük. internetikaubandus: mitmesuguste toodete/teenuste tellimine interneti vahendusel. Piiriületused Väljastpoolt Schengeni viisaruumi saabunud isikute arv kodakondsuse või kodakondsuse puudumisel päritoluriigi järgi. Asutusesisese T&A kulud uuringu liigi järgi teadusvaldkonniti. Kulud kokku, sh edasimüügi eesmärgil ostetud kaubad ja teenused, palk, sotsiaalmaksud. Toodetud soojusenergiat mõõdetud arvestiga, arvestuslik toodang, soojusenergia müük koguselises ja rahalises arvestuses. Kasvandusse loodusest sisse toodud ja ostetud kala kogus kalaliigi ja vanuserühma järgi ning rajatise tüübi kaupa. Kulud kokku; maksed alltöövõtjatele, sh hoonete ehitamiseks, ehitamiseks välisriikides; edasimüügi eesmärgil ostetud kaubad ja teenused; tööjõukulud, sh palk, sotsiaalmaks. Muud kulud, sh makstud trahvid ja viivised, kahjum põhivara likvideerimisest, kahjum valuutakursi muutustest. Värskest lehmapiimast või lõssist toodetud piimatoodete kogus, piimarasva kogus tooraines, tooraineks kasutatud täispiima ja lõssi kogus. Teadus- ja arendustegevuse kulud. Tarneklausel ja nimetatud koht*. Põllu- majandusliku tootmisvahendi hind Põllumajandussaaduste tootjatele müüdud kaupade ja teenuste hinnad: loomasööt, seemned, väetised, taimekaitsevahendid, materjalid ja väikevahendid, seadmete varuosad, veterinaarkaubad. Edasimüügiks ostetud kaupade ja teenuste müük, maksumus. Taime- ja looma- kasvatus- saaduste ressurss ja kasutamine Põllumajandussaaduste ja -toodete varu koguseliselt kombineeritud nomenklatuuri järgi. Katelde arv, võimsus, valdavalt kasutatud kütus, toodetud soojus

Märkused